Βάσει των εμπρόθεσμων δηλώσεων εισοδήματος και Ε9 θα υπολογίζονται οι εκπτώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Εκπτώσεις μόνο σε περίπτωση εμπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων

Για να λάβουν όμως τις ανωτέρω εκπτώσεις όπως αναφέρει η νέα εγκύκλιοςοι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, ήτοι μέχρι 15.7.2016 (αν δεν δοθεί νέα παράταση) ή μέχρι 16.8.2016 (αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία). Συνεπώς όσοι φορολογούμενοι αφενός μεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, αφετέρου δε, υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν θα αντικρίσουν ένα μειωμένο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ουσιαστικά το κράτος τιμωρεί όσους για οποιοδήποτε λόγο υπέβαλαν έστω και για μία μέρα εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και δεν τους χορηγεί τις εκπτώσεις.

Επιπροσθέτως, στην ίδια ως άνω εγκύκλιο ΠΟΛ. 1081/2016 αναφέρεται ότι, η επιφάνεια των κτισμάτων καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων (σ.σ. που αποτελούν μία προϋπόθεση που ορίζεται στις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013), θα λαμβάνονται υπόψη βάσει των δηλώσεων Ε9 που έχουν υποβληθεί κι αυτές εμπρόθεσμα! Αν είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα, χάνεται επίσης η μείωση του φόρου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ∆.ΗΛΕ.. όταν θα πραγματοποιήσει κεντρικά την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα λάβει υπόψη της για τον υπολογισμό των μειώσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 μόνο όσα στοιχεία, κ.λπ. έχουν αναγραφεί στις εμπρόθεσμες δηλώσεις (Ε1 και Ε9).

Αντιλαμβανόμαστε ότι μετά την παραπάνω απόφαση του Γ.Γ..Ε. πολλοί φορολογούμενοι που δικαιούνται τις εν λόγω εκπτώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα τις χάσουν, εάν δεν υποβάλουν εμπροθέσμως τις σχετικές δηλώσεις. 

 

Πηγή: taxheaven.gr